Krizová linka

Nejen kvůli pandemii koronaviru a všem jejím důsledkům jsme se pro vás rozhodli zřídit novou službu. Krizová linka Husitské diakonie vám poskytne telefonickou krizovou pomoc a základní poradenství. Služba je určena všem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Svěřit se našim zkušeným terapeutům a krizovým interventům můžete zcela anonymně. Hovory nejsou nahrávány a nezobrazuje se ani číslo volajícího. Nemůžeme vám proto volat zpět, ani poslat SMS.

Na lince 222 766 030 poskytujeme od 1. 12. 2020 každé úterý a čtvrtek 10.00 – 12.00 a 16.00 – 20.00 krizovou intervenci.  

Služby jsou poskytovány zdarma, hradíte pouze poplatek svému operátorovi dle tarifu, který využíváte pro hovory s „pevnou linkou“.

Naši terapeuti a krizoví interventi se řídí etickým kodexem pracovníků linky důvěry a pracoviště linky důvěry.

Znění etického kodexu:

  1. Linka důvěry umožňuje bezprostřední telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni.
  2. Pracovník LD aktivně klientovi naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho svobodě vyjádření.
  3. Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o možnostech následné péče, případně je se souhlasem klienta zprostředkovává.
  4. Pomoc pracovníka LD spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí.
  5. Povinností pracovníka LD je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat  pouze vedoucí LD nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyžádání a se souhlasem klienta. Je naprosto nepřípustné nahrávat hovory na LD.
  6. Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.
  7. Pracovník LD nesmí používat LD k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
  8. Pracovník LD prochází před započetím služby výběrem a akreditovaným výcvikem orgány České asociace pracovníků linek důvěry, jejichž výsledkem jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na LD. Po celou dobu práce na LD vystupuje jako člen týmu, má k dispozici supervizi a podporu. Supervize jeho práce je pro něj povinná.
  9. Pomoc na LD je dosažitelná nepřetržitě nebo v daném časovém limitu. Pracovník LD se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na LD.

(Tento etický kodex byl přijat  sněmem České asociace pracovníků linek důvěry, který se konal 20. 10. 1998 v Hradci Králové)